Alta en el padró municipal d'habitants

Què és i en què consisteix:

És la inscripció obligatòria de les persones que resideixen en el municipi.

És necessari tenir actualitzades les dades del Padró Municipal d'Habitants per poder acreditar degudament el domicili per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i altres, així com poder exercir el dret a vot en el processos electorals.

Qui ho pot fer?

Tothom que resideixi en el municipi.

Quina documentació cal aportar?

 • Documentació personal:
 • DNI original en vigor de totes les persones que s’han d’empadronar, si tenen la ciutadania espanyola.
 • NIE original per als ciutadans comunitaris, acompanyat de passaport o document nacional en vigor.
 • Permís de residència o passaport originals en vigor per als ciutadans no comunitaris.
 • Llibre de família original, per als menors sense DNI.
 • En cas de separació o divorci, document acreditatiu de la custòdia dels menors a empadronar o autorització signada i DNI original de l’autoritzant per poder empadronar el menor amb l’altre cònjuge.
   
 • Documentació de l'habitatge:
 • De lloguer: contracte de lloguer. Si el contracte de lloguer té una antiguitat superior a dos mesos, cal aportar també el darrer rebut del lloguer.
 • De propietat: escriptura de propietat original i el darrer rebut de l’IBI. Si  la compra de l’habitatge s’ha efectuat durant els darrers sis mesos, presentar còpia simple.

Caldrà signar un full d'alta a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en el moment de formalitzar l'empadronament.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Quina regidoria o servei és responsable?

Serveis Generals.

On i quan es pot fer?

A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h..

Quant temps es triga?

El tràmit és immediat.

Observacions

En el cas de tractar-se d’un habitatge on hi constin persones empadronades, caldrà aportar autorització signada per un dels membres major d’edat de l’habitatge amb el DNI original de l’autoritzant, o bé personar-se els dos a l’OAC.

El ciutadans no comunitaris sense permís de residència permanent, hauran de renovar la seva inscripció en el padró municipal d’habitants cada dos anys.