Canvi de domicili en el padró municipal d'habitants

Què és i en què consisteix:

És la inscripció obligatòria en el Registre del Padró Municipal d'Habitants per a persones que canviïn de domicili dins el mateix municipi.

És necessari tenir actualitzades les dades del Padró Municipal d'Habitants per poder acreditar degudament el domicili per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i altres, així com poder exercir el dret a vot en el processos electorals.

Qui ho pot fer?

Tothom que efectua un canvi de domicili dins el municipi.

Quina documentació cal aportar?

Documentació personal:
DNI original en vigor de totes les persones que s’han d’empadronar, si tenen la ciutadania espanyola.
-    NIE original per als ciutadans comunitaris, acompanyat pel passaport o targeta nacional en vigor.
-    Permís de residència o passaport originals en vigor per als ciutadans no comunitaris.
-    Llibre de família original, per als menors sense DNI.
-    En cas de separació o diverci, document acreditatiu de la custòdia dels menors a empadronar o autorització signada i DNI original de l’autoritzant per poder empadronar el menor amb l’altre cònjuge.

Documentació de l'habitatge:
-    De lloguer: contracte de lloguer.En cas de que el contracte tingui una antiguitat superior a dos mesos, cal aportar el darrer rebut de lloguer.
-    De propietat: escriptura de propietat original i el darrer rebut de l’IBI. Si  la compra de l’habitatge s’ha efectuat durant els darrers sis mesos, presentar còpia simple.

Caldrà signar un full de canvi de domicili a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en el moment de formalitzar l'empadronament.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Quina regidoria o servei és responsable?

Serveis Generals.

On i quan es pot fer?

A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.

La tramitació és presencial. Caldrà aportar la documentació necessària en cada cas.

Quant temps es triga?

El tràmit és immediat.

Observacions

En el cas de tractar-se d’un habitatge on hi constin persones empadronades, caldrà aportar autorització signada per un dels membres major d’edat de l’habitatge amb el DNI original de l’autoritzant, o bé personar-se els dos a l’OAC.

El ciutadans no comunitaris sense permís de residència permanent, hauran de renovar la seva inscripció en el padró municipal d’habitants cada dos anys.