Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic

Què és i en què consisteix:

Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge ubicat a Pineda de Mar, en cedeixen l'ús, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat, han de comunicar-ho prèviament a l'Ajuntament.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Més informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot fer?

El propietari de l'habitatge o un representant.

Quina documentació cal aportar?

1) Instància en model normalitzat.

2) En cas de que es comuniqui l'inici d'activitat de més d'un habitatge, caldrà presentar també aquest annex.

3) Còpia de la cèdula d'habitabilitat vigent de l'habitatge.

Tramitació

L'Ajuntament trametrà a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya l'alta de l'habitatge d'ús turístic, que serà inscrita d'ofici en el registre de Turisme de Catalunya.

Quin cost té?

El que estableix l'Ordenança fiscal vigent:

- 185 €. Aquesta taxa s'abonarà en règim d'autoliquidació, és a dir, en el moment de presentar la sol·licitud. Caldrà abonar la taxa mitjançant ingrés al Banc Santander-Central Hispano, fent ús d'aquest imprès.

En quines dates es pot fer?

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Quina regidoria o servei és responsable?

Regidoria de l'Àrea Territorial.

On i quan es pot fer?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.

Quant temps es triga?

Una vegada registrada d'entrada la comunicació prèvia l'Ajuntament la tramet a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. El número d'inscripció en el registre de Turisme de Catalunya, ha de constar en tota la publicitat de l'habitatge.

Observacions

Cal tenir en compte que el titular d'un habitatge d'ús turístic assumeix les obligacions següents:

  • Facilitar als usuaris i veïns el telèfon d'atenció immediata de consultes i incidències.
  • Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
  • Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen, a través del web dels Mossos d'esquadra Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge.
  • Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).