El Ple

El Ple és l'òrgan municipal bàsic integrat pels tots els regidors i les regidores, i presidit per l’alcalde, que adopta les principals decisions de l’Ajuntament. El consistori pinedenc està format per vint-i-un membres.

El Ple de l'Ajuntament es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat mensual, a dos quarts de vuit de la tarda del dijous últim de cada mes, llevat dels supòsits següents:
Que el dia predeterminat sigui festiu. En aquest cas la sessió tindrà lloc el següent dia hàbil, o aquell que fixi l'Alcalde-President prèvia consulta a la Junta de Portaveus.

Quan per acord unànime de la Junta de Portaveus, atenent l'entitat dels assumptes a tractar o la coincidència amb períodes de vacances, es proposi a l'Alcalde-President la fixació d'un altre dia i hora.