El Ple

El Ple és l'òrgan municipal bàsic integrat pels tots els regidors i les regidores, i presidit per l’alcalde, que adopta les principals decisions de l’Ajuntament. El consistori pinedenc està format per vint-i-un membres.
El Ple de l'Ajuntament es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat mensual, a dos quarts de vuit de la tarda del dijous últim de cada mes, llevat dels supòsits següents:
Que el dia predeterminat sigui festiu. En aquest cas la sessió tindrà lloc el següent dia hàbil, o aquell que fixi l'Alcalde-President prèvia consulta a la Junta de Portaveus.
Quan per acord unànime de la Junta de Portaveus, atenent l'entitat dels assumptes a tractar o la coincidència amb períodes de vacances, es proposi a l'Alcalde-President la fixació d'un altre dia i hora.
1. El ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l'alcalde.

2. Corresponen, en tot cas, al ple les atribucions següents:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzaci­ons supramunicipals; alteració del terme municipal; crea­ció o supressió de municipis i de les entitats a què es refe­reix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació dels plans i altres instruments d'orde­nació i gestió previstos a la legislació urbanística.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les orde­nances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva com­petència i l’aprovació dels comptes.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de tre­ball, la fixació de la quantia de les retribucions comple­mentàries dels funcionaris i el nombre i el règim del per­sonal eventual, tot això en els termes del títol VII d'aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la corporació, llevat del que disposa l'6article 99, número 4, d'aquesta Llei, i la ratificació de l'acomiadament del per­sonal laboral.

j) L'exercici de les accions administratives i judicials.

k) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

l) Alienació del patrimoni.

ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix majoria   especial.

m) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

3. També pertany al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legis­lació electoral general.