Grups municipals

Els grups polítics municipals de les coalicions o partits que hi haurà a l’Ajuntament de Pineda de Mar durant aquest mandat són els següents:

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Pineda - Acord Municipal, Partit Demòcrata PDeCAT, Partit Popular / Partido Popular, Pineda Sí Puede, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, Ciutadans Partido de la Ciudadanía, amb l’abast i efectes establerts al vigent Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i amb designació dels portaveus titulars següents:

 

Grups municipals

Sigles

Portaveu titular

1

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

PSC-CP

Antoni Abad i Guillén

2

Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Pineda - Acord Municipal

ERC-JxP

Mónica Palacín i París

3

Partit Demòcrata

PDeCAT

Francesc Horta Hernandez

4

Partit Popular / Partido Popular

PP

Diego Sánchez i Simón

5

Pineda Sí Puede

PSP

José Luis Fernández Vera

6

Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa

ICV-EUA

Marcos Ortega i Canillas

7

Ciutadans Partido de la Ciudadanía

C's

Javier Lacruz Algarate

Els portaveus titulars podran designar un suplent i comunicar-ho a l’alcaldia presidència quan es produeixi la situació de suplència o impossibilitat d’assistència a la reunió de la Junta de Portaveus de que es tracti per absència o malaltia.