Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus es un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de carácter deliberant i no resolutiu, integrat per l’Alcalde o Alcaldessa i els portaveus titulars o suplents, de cad aun dels grups polítics municipals i quines funcions figuren a l’article 83 del ROM, essent les més importants asesorar a l’alcalde en questions d’ordre del Ple, coneixer els assumptes d’especial transcendència de la Corporació.  La Junta de portaveus a Pineda de Mar està composat per l'alcalde i els portaveus dels diferents grups municipals.

La Junta de Portaveus té funcions d’assessorament de l’alcalde en qüestions relatives al desenvolupament de les sessions del Ple Municipal. Es reuneix a les 19.00 hores, el dilluns de la setmana anterior al ple, sense perjudici d'acord consensuat entre Portaveus, modificant el dia i hora. 

Membres: