Llicència d'obra major

Què és i en què consisteix:
Obres d'edificació de nova planta, d'ampliació o reforma d'edificis, enderroc d'edificis de volum major de 1000 m3, instal·ació d'ascensor, canvi d'ús, etc.
Per més detall veure el Reglament de concessió de llicències urbanístiques.
Qui ho pot fer?
Qualsevol persona física o jurídica que ho sol·liciti. En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa, mitjançant el formulari que trobareu a peu de pàgina.
Quina documentació cal aportar?
1) Instància en model normalitzat, que trobareu a peu de pàgina. (En format PDF no editable, properament disposarem de formats editables).
2) Fotocòpia del DNI de l'interessat o NIF de la societat.
3) Fotocòpia del darrer rebut de l'Impost de Bens Immobles de la finca o fitxa cadastral.
4) Topogràfic del solar i del vial en suport informàtic mitjançant CD o correu electrònic, sistema cad, escriptures o nota simple del Registre de la Propietat.
5) Fotografies de la finca i de les confrontants.
6) Dos projectes visats (1), si escau, pel col·legi oficial corresponent signats pel tècnic i la propietat i presentats en format DIN A4, un CD i declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper. El projecte caldrà que inclogui, si s'escau:
a) Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, així com un inventari dels residus perillosos que es generaran, de conformitat amb el Real decreto 105/2008, d'1 de febrer i el Decret 87/2010, de 29 de juny.
b) Estudi bàsic de seguretat i salut.
c) En enderrocs de façana s'acompanyarà documentació fotogràfica on s'apreciïn els elements públics afectats.
d) En cas de requerir intervenció administrativa prèvia de la Generalitat (Annex I de la Llei 3/2010, de 18 de febrer) caldrà que el projecte s'ajusti als requeriments de la Direcció General competent.
e) Certificació de l'eficiència energètica del projecte (Art. 7 RD 235/2013).
(1) És obligatori visar (Real decreto 1000/2010, de 5 d'agost):
- El projecte d'execució d'edificació.
- El certificat de final d'obra d'edificació.
- El projecte d'execució d'edificació i certificat final d'obra o certificat de solidesa quan hagin de ser aportats en els procediments administratius de legalització d'obres d'edificació.
- Els projectes de demolició d'edificacions que no requereixen l'ús d'explosius.

7) Formulari de sol·licitud de servituds aeronàutiques (per duplicat i en castellà: http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/servidumbres/default.aspx), plànol de situació a escala, indicant la forma en planta i orientació de la construcció i un plànol acotat de la construcció en planta i alçat. Tota la documentació aportada junt al formulari de sol·licitud s'haurà de presentar en format digital, arxius DWG o equivalent o en el seu defecte, arxius PDF gravats en un CD o en altra tipus de format digital. (Només en el cas de que la finca es trobi afectada per la servitud aeronàutica).
8) Full d'assumpció de les direccions facultatives que escaiguin, visats, o bé la documentació acreditativa següent o document declaració responsable del tècnic, que trobareu a peu de pàgina:
a) Identitat i habilitació professional.
b) Assegurança de responsabilitat civil professional.
c) Alta IAE.
d) Competència per realitzar el treball realitzat.
e) Pagament de la taxa corresponent (285 €, de conformitat amb l'ordenança fiscal vigent).
9) Full d'acceptació de la construcció del contractista acompanyant de la fotocòpia del darrer rebut de l'IAE.
10) Full d'estadística d'edificació i habitatge.
11) Projecte d'infraestructures comunes de telecomunicacions, si escau.
Tramitació
1) Incoació de l'expedient.
2) Informe del tècnic municipal.
3) Tràmit d'audiència a l'interessat, informant-lo de les deficiències a subsanar.
4) Informe del tècnic municipal, de la nova documentació aportada.
5) Acord de la Junta de Govern Local.
6) Notificació a l'interessat.
7) Lliurament de projecte segellat, document de llicència i placa d'obres.

El pagament de les taxes i impostos corresponents es farà en règim d'autoliquidació, és a dir, en el moment de presentació de la sol·licitud de llicència d'obres. Només en el cas de que l'import corresponent a l'Impost de Construccions i Obres sigui superior a 20.000€, podrà optar-se per no autoliquidar. En aquest cas serà emesa una liquidació per part de l'Organisme de Gestió Triburària.
Finalitzades les obres, caldrà presentar la comunicació prèvia de primera ocupació.
Quin cost té?
El que estableixen les ordenances fiscals vigents, en règim d'autoliquidació:
- Taxa: 1,14% del pressupost d'execució material (sense IVA).
- Impost de Construccions i Obres: 3,70% del pressupost d'execució material (sense IVA).
- Placa d'obra: 50,00 €.
- Taxa de clavegueram (per habitatge i per m2 de local).
- Fiança (1%) per garantir desperfectes.
- Dipòsit per gestió de residus (mínim 150 €).
- Taxa: informe de bombers, si escau (185,00€).
 
En quines dates es pot fer?
Es pot sol·licitar durant tot l'any.
Quina regidoria o servei és responsable?
Regidoria de l'Àrea Territorial.
On i quan es pot fer?
Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.
Quant temps es triga?
Dos mesos, sense comptar el temps que es tardi en subsanar les deficiències detectades a l'expedient.
Pel que fa al termini d'execució de les obres, i des del moment en que es notifica la llicència, s'apliquen els terminis següents: - 1 any per començar les obres. - 2 anys per acabar-les.
Observacions
Si es preveu que, durant l'execució de l'obra sol·licitada, i per les seves característiques, caldrà procedir a l'ocupació de la via pública amb materials de construcció, instal·lació de grua, tancament del solar fora d'alineació de façana o tancament del carrer per a càrrega i descàrrega -encara que tingui caràcter discontinu- cal que, amb una anterioritat de 5 dies hàbils a l'inici de les obres o quan es prevegui la necessitat d'ocupació, es procedeixi a sol·licitar l'autorització.
Si es tracta d'una sol·licitud de llicència d'obres per condicionar locals on es desenvoluparà una activitat comercial i/o industrial caldrà procedir a la tramitació de la corresponent llicència o comunicació d'activitat.
La deixalleria municipal no és competent per emetre el certificat de residus expedits per l'abocador controlat que es requereix per a la devolució de la fiança (RD 105/2008, d'1 de febrer i el DC 89/2010, de 29 de juny).
 

AdjuntMida
model_autoritzacio_representacio_tecnic_obres.pdf24.83 KB
declaracio_responsable_tecnic_no_visat.pdf32.78 KB
Model instància COMUNICACIÓ 1ªOCP - V04 -JUNY 2018.doc88.5 KB
Model instància LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS - V04-JUNY2018.doc86.5 KB