Llicència de primera ocupació parcial i devolució de fiança

Què és i en què consisteix:

En el cas de s'hagi de tramitar una primera ocupació parcial, aquesta està sotmesa al règim de llicència, i per tant caldrà verificar, a sol·licitud de la persona titular d'una llicència d'obres, la conformitat entre les obres executades i la llicència obtinguda.

Per més detall veure el Reglament de concessió de llicències urbanístiques i l'article 43 del Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Qui ho pot fer?

El titular de la llicència. En cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa, mitjançant el formulari que trobareu a peu de pàgina.

Quina documentació cal aportar?

Com a requisit previ, caldrà disposar del projecte d'execució aprovat i de la legalització de les modificacions aprovades. A més, cal aportar:
1) Instància en model normalitzat, que trobareu a peu de pàgina. (En format PDF no editable, properament disposarem de models editables).
2) Fotocòpia del DNI de l'interessat o NIF de la societat.
3) Original del Certificat Final d'Obra i Habitabilitat degudament visat.
4) Model 902 (d'alta en el Cadastre), segellat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (RD 417/2006, 7 d'abril).
5) Original del Certificat Energètic de l'edifici. (Art. 7 del RD 235/2013, 5 d'abril).
6) Original del Certificat o Butlletí final d'obra del projecte de telecomunicacions, si s'escau.
7) Dos exemplars del projecte final d'obra presentats en format DIN-A4 o plegats en aquest format i un CD i declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper, si escau.
8) Certificat de residus expdedit per l'abocador.

Tramitació

1) Incoació de l'expedient de llicència de primera ocupació parcial.
2) Inspecció per part del tècnic/a municipal.
3) Tràmit d'audiència a l'interessat, informant-lo de les deficiències a subsanar.
4) Informe del tècnic municipal de les modificacions introduïdes al projecte aprovat, aportades per l'interessat (veure tràmit de llicència d'obra major), si escau.
5) Resolució.
6) Notificació a l'interessat.

Per la devolució de la fiança (únicament en el cas de que es tracti de la darrera de les llicències de primera ocupació parcials d'una edificació):
1) Inspecció d'un tècnic/a municipal per tal de comprovar que no hi ha deficiències a la via pública.
2) Fiscalització per la intervenció municipal.
3) Acord de la Junta de Govern Local per a la devolució de la fiança.
4) Notificació a l'interessat.
5) Retorn del dipòsit o aval, prèvia presentació de l'original de la carta de pagament lliurada el seu dia, indicant el número de compte on fer l'ingrés.

Quin cost té?

El que estableix l'Ordenança fiscal vigent, en règim d'autoliquidació:

- Taxa de llicències urbanístiques : El 1,14% del cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació.

En quines dates es pot fer?

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Quina regidoria o servei és responsable?

Regidoria de l'Àrea Territorial.

On i quan es pot fer?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.

Quant temps es triga?

Un mes, sense comptar el temps que es tardi en subsanar les deficiències detectades a l'expedient.

Observacions

  • El reconeixement administratiu del dret a ocupar les obres es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici de tercers ni de les competències d’altres organismes.
  • L'atorgament de la llicència no implica el reconeixement de cap dret ni faculta per a l’exercici de cap activitat econòmica a les obres objecte de llicència, per a la qual cosa caldrà que s’hagi obtingut abans la llicència de l’activitat o bé que s’hagi formulat la comunicació prèvia corresponent, segons el règim jurídic que resulti d’aplicació a les activitats que s’hi vulguin instal·lar.
AdjuntMida
model_autoritzacio_representacio_tecnic_obres.pdf24.83 KB
Model instància LLICÈNCIA 1ªOCP PARCIAL - V04 JUNY 2018.doc88 KB