Perfil del contractant

L'article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refos de la Llei de Contractes del sector públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a licitacions, adjudicacions provisionals i els acords o resolucions pels quals s'eleven aquestes a definitives.

El perfil del contractant és el medi de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros, i per a la resta de contractes municipals superiors a 18.000. Així mateix és un medi de difusió pública dels resultats dels procediments dels resultats de la adjudicació de les licitacions abans esmentades.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars, plecs de prescripcions tècniques i generals si s'escau i informació essencial sobre el procediment concret, així mateix com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. De igual manera, s'informa sobre les dades de contacte per tenir major informació.
 
L'Ajuntament de Pineda de Mar, d'altra banda, s'ha incorporat a la Plataforma de Contractació Pública, desenvolupada per la Generalitat de Catalunya. Aquí podreu consultar tots els processos de contractació iniciats a partir de l'1 de gener de 2011, clicant en aquest enllaç.
 
Si esteu interessats en participar en un procés de contractació, cal que tingueu en compte que, a més del plec de clàusules administratives particulars i de les prescripcions tècniques referents a un expedient concret, també serà d'aplicacio el plec de clàusules administratives generals, així com un dels altres dos plecs que trobareu a continuació, en funció del caràcter del contracte (obres, instal·lacions i concessió d'obres públiques, o bé serveis, subministraments i altres contractes administratius privats).

AdjuntMida
plecs_generals.pdf920.69 KB