Servei bàsic d'atenció social

Què és:

És un conjunt de recursos i accions destinats a detectar i atendre les persones amb necessitats bàsiques o socials, especialment si es troben en situació de risc social, amb dèficits de suport social o econòmic o en situació de vulnerabilitat o dependència, en coordinació amb els serveis socials especialitzats, els altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.

Quins serveis s'ofereixen:

  • Informació, orientació i assessorament psicosocial a les persones amb relació als drets, els recursos i les actuacions socials a què poden tenir accés.
  • Valoració i elaboració de diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.
  • Proposta, establiment i revisió del programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal.
  • Actuacions de prevenció i de tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social.
  • Intervenció en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
  • Prestació dels serveis d'ajuda a domicili, teleassistència, neteja de la llar, àpats a domicili, ajudes tècniques i de suport a la unitat familiar o de convivència.
  • Orientació per a l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial.
  • Promoció de mesures d'inserció social, laboral i educativa.
  • Tramitació de prestacions econòmiques diverses, amb la finalitat d’atendre determinades situacions de necessitat.
  • Prevenció i atenció davant de maltractaments a persones dels col•lectius més vulnerables..

Quina regidoria o servei és responsable?

Benestar Social.

On i com es pot sol·licitar?

Cal adreçar-se a les dependències de la Regidoria de Benestar Social.