Tinents d'alcalde

Els tinents d’alcalde són lliurement nomenats i cessats per l’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant una resolució de l’alcalde, de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que s’efectuï, i es notificarà, també, personalment als designats.
El nombre de tinents d’alcalde no pot excedir el nombre de membres de la Junta de Govern Local.

La condició de tinent d’alcalde es perd, a més de pel cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.
 
  Els tinents d'alcalde són: 

  • Primera Tinent d'Alcalde: senyora Sílvia Biosca i Estopà (PSC).
  • Segon Tinent d'Alcalde: senyor Jordi Masnou i Ridaura (PSC).
  • Tercera Tinent d'Alcalde: senyor Santiago Macip i Esteller (PSC).
  • Quart Tinent d'Alcalde: senyor Antoni Abad i Guillén (PSC).
  • Cinquè Tinent d’Alcalde: senyora Sandra Villarte Pazos  (PSC).
  • Sisena Tinent d’Alcalde: senyora Sònia Moraleda Campayo (PSC).
  • Setena Tinent d’Alcalde: senyora Pilar Fernández i Pareja (PSC).