Avís Legal

POLITICA DE PRIVACITAT WEB PINEDADEMAR.ORG —AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR—

0. AVIS LEGAL

El present Avis legal regula l'us del servei del web www.pinedademar.org, propietat de l’Ajuntament de Pineda de Mar amb domicili social a la Placa Catalunya, num. 1 – 08397 Pineda de Mar (Barcelona) amb CIF P0816200J i que posa a la disposicio dels usuaris d'internet.

La utilitzacio del lloc web atribueix la condicio d'usuari del web (d'ara endavant, "usuari") i implica l'acceptacio plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta Politica de Privacitat des del moment mateix que l'usuari accedeix al web.

En consequencia, l'usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en que es proposi consultar el web, ja que el seu contingut pot sofrir modificacions.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Pineda de Mar —pinedademar.org— es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavis, qualsevol modificacio o actualitzacio dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'acces i us i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuracio del seu web.

1. DEFINICIONS

Politica de privacitat
Termes o document que proporciona el propietari d’un portal web per explicar i determinar l’us, les normes i les practiques de seguretat que realitza l’empresa per a garantir el manteniment de la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informacio personal que recull dels seus usuaris, titulars de dades, a partir del lloc web.

Portal
El lloc web ubicada en el lloc d’internet www.pinedademar.org 

Usuari
La persona, fisica o juridica, que accedeix i utilitza el portal.

2. SERVEI PRESTAT

El servei prestat per l’Ajuntament de Pineda de Mar —pinedademar.org— es el de serveis publics propis de les administracions publiques.

3. CONDICIONS D’ACCES AL WEB

El web te com objectiu establir un canal d'informacio i comunicacio entre l’Ajuntament de Pineda de Mar —pinedademar.org— i els seus clients o interessats a traves d'internet.
A mes, a traves del lloc web, —pinedademar.org— l’Ajuntament de Pineda de Mar sol·licita i recull dades de caracter personal.

CORREU DE COMUNICACIO

L'usuari disposa d’un apartat mitjancant el qual pot sol·licitar informacio: bustia, queixes, suggeriments.
En tot cas, l'usuari sera l'unic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

REGISTRE I AUTENTICACIO D’USUARIS
No sera necessari el registre de l’usuari per accedir als continguts del lloc web.

4. US DEL WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2007, de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d'11 de juliol i altra normativa complementaria, aixi com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre public.

L'usuari tambe es compromet a no utilitzar la informacio sobre activitats o serveis que l’Ajuntament de Pineda de Mar —pinedademar.org— posa a la seva disposicio per desenvolupar activitats 

contraries a les lleis, a la moral o a l'ordre public i, en general, a fer un us no conforme amb a les presents condicions generals.

A aquest efecte, l'usuari s'abstindra d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·licits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilitzacio dels continguts, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’Ajuntament de Pineda de Mar pugui sofrir, directa o indirectament, com a consequencia de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'us del lloc web i d'aquesta Politica de Privacitat.

En particular, i a titol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposicio de tercers informacions, dades, continguts, missatges, grafics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies del web.

El codi font, els dissenys grafics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informacio i els continguts que es recullen al lloc web estan protegits per la legislacio espanyola de Propietat Intel·lectual, i no es permet la reproduccio parcial o total del portal, ni el seu tractament informatic, sense el permis previ i per escrit dels seus propietaris, es a dir, de l’Ajuntament de Pineda de Mar —pinedademar.org—.

5. CONTINGUTS DEL WEB

Els continguts del lloc web son posats a la disposicio de l'usuari per l’Ajuntament de Pineda de Mar —pinedademar.org— com a informacio propia o, si escau, de tercers.
D'aquesta manera l’Ajuntament de Pineda de Mar posara els mitjans raonables a la seva disposicio perque els continguts inclosos al web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposicio al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeracio tingui caracter limitatiu, els textos, fotografies, grafics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllacos i altres continguts audiovisuals o sonors, aixi com el seu disseny grafic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Politica de Privacitat i altres avisos, reglaments d'us i instruccions posats en el seu coneixement, aixi com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i l'ordre public. 

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposicio o de qualsevol altra forma de comunicar publicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autoritzacio del titular dels corresponents drets o aixo resulti legalment permes.

No obstant aixo, l'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar- los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport fisic, sempre que sigui, unica i exclusivament, per al seu us personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilitzacio amb finalitats comercials, la seva distribucio, aixi com la seva modificacio, alteracio o descompilacio.

6. ENLLACOS

El web canxaubet.cat podra incloure dins dels seus continguts enllacos amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a traves d'internet.

El lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existencia d'enllacos de continguts externs a aquest lloc. Tals enllacos o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovacio, comercialitzacio o relacio alguna entre la pagina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Per tant, en aquests casos, l’Ajuntament de Pineda de Mar —pinedademar.org— no coneix els continguts i serveis dels enllacos i, per tant, no es fa responsable dels danys produits per la il·licitud, qualitat, desactualitzacio, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllacos ni per qualsevol altre dany.

7. PROTECCIO DE DADES

A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Proteccio de Dades de caracter personal, l’Ajuntament de Pineda de Mar informa a l'usuari de l'existencia de fitxers automatitzats de dades de caracter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat dels quals es la gestio de la relacio amb els ciutadans per tal de poder donar resposta a les seves sol·licituds. 

En qualsevol moment els usuaris d’aquest portal podran exercir els drets reconeguts a la normativa de proteccio de dades i, en particular, els drets d’acces, rectificacio, cancel·lacio i oposicio (drets ARCO), aixi com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessio de les seves dades personals.

Aquests drets poden ser exercits per l'usuari o pel seu representant de les formes seguents:

• Sol·licitud escrita i signada presencialment a l’Oficina d’Atencio Ciutadana —OAC— •Correu postal adrecat a:

Ajuntament de Pineda de Mar
Placa Catalunya, 1 – 08397-Pineda de Mar (Barcelona)

L’acces a les dades personals sera efectuat per personal autoritzat i subjecte, aixi mateix, a una obligacio de secret, i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 aixi com el Reial Decret 1720/2007 en el seu desenvolupament.

En el cas de produir-se alguna modificacio de les seves dades, el sota signant es compromet a comunicar-ho per escrit amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades, segons l’article 4 de la Llei Organica 15/1999.

Aixi mateix, tal consentiment no s’esten a la cessio de dades, excepte que aquesta cessio sigui imprescindible per a l’efectiva prestacio del servei.

8. XARXES SOCIALS

Respecte als enllacos, la pagina web pinedademar.org, estableix els perfils de l’Ajuntament de Pineda de Mar a diferent xarxes socials, us informem que l’Ajuntament de Pineda de Mar es el prestador de serveis de Serveis de la Societat de la informacio conforme l’article 10 de la LSSI, sent la informacio subministrada en aquesta web extensible als esmentats perfils.

L’Ajuntament de Pineda de Mar no sera responsable de:

Les consequencies derivades del mal us dels continguts del lloc web dur a terme pels usuaris, inclos els enllacos a les xarxes socials. 

  •    La veracitat o autenticitat de les dades subministrades pels usuaris al fer us de les mencionades xarxes socials. L’Ajuntament de Pineda de Mar no es fa responsable de les consequencies que es puguin derivar de la introduccio de dades falses o incorrectes.

  •  En tot cas, es responsabilitat de l’usuari l’us que faci de la xarxa social.

9. DRETS DE PROPIETAT

L’usuari reconeix i accepta que el portal i qualsevol software usat en connexio amb aquest conte informacio prioritaria i confidencial que esta protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Sense el consentiment expres de l’Ajuntament de Pineda de Mar, l’usuari no podra modificar, llogar, vendre, prestar, copiar, reproduir, distribuir, crear o transmetre treballs derivats basats en el portal o en el seu contingut. L’usuari no podra connectar el portal amb cap altre lloc web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcionar acces a terceres parts al portal.

L’Ajuntament de Pineda de Mar no atorga cap llicencia o autoritzacio d’us de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el portal o el seu contingut.

10. MENORS D’EDAT

El servei no va dirigit a menors d’edat i no en recopilem conscientment cap informacio personal. Si ets menor de 18 anys, no utilitzis el servei i no ens proporcionis cap informacio personal. Si descobrim que un menor ens ha proporcionat dades de caracter personal, les eliminarem.

11. RESPONSABILITAT

L'usuari respondra dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’Ajuntament de Pineda de Mar pugui sofrir com a consequencia de l'incompliment de qualsevol de les obligacions; fet que queda sotmes per aquesta Politica de Privacitat o per la llei.

RESPONSABILITAT EN L'ACCES AL PORTAL

L’Ajuntament de Pineda de Mar no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produits en l'usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que 

produeixin la suspensio, cancel·lacio o interrupcio del servei del lloc web durant la prestacio del mateix o amb caracter previ.

RESPONSABILITAT DE LA QUALITAT DEL SERVEI I CONTINGUTS

L'acces al web www.pinedademar.org no implica l'obligacio per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar de controlar l'absencia de virus, cucs o qualsevol altre element informatic danyos. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la deteccio i desinfeccio de programes informatics nocius.

L’Ajuntament de Pineda de Mar no es responsabilitza dels danys produits en els equips informatics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestacio del servei al portal.

12. LEGISLACIO APLICABLE

La present Politica de Privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolucio de qualsevol conflicte que pogues derivar-se de l'acces al lloc web canxaubet.cat, l'usuari i l’Ajuntament de Pineda de Mar acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogues correspondre.

A les presents condicions se'ls aplicara tambe la Llei 34/2002 d'11 de Juliol de Serveis de la Informacio i Correu Electronic.

13. CONTACTE

Si tinguessiu qualsevol pregunta o comentari sobre aquesta Politica de Privacitat, si us plau, poseu- vos en contacte amb nosaltres a ajuntament@pinedademar.org