Certificat Empadronament

Què es?: 
El Padró municipal d'habitantes és un registre administratiu on consten els veïns de un municipi. Correspon als Ajuntaments la seva creació, manteniment, revisió i custòdia, i a l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya la coordinació dels padrons de tots els municipis, aíxi como realitzar les comprovacions oportunes. La resolució de discrepàncies entre els Ajuntaments o d'aquests o altres entitats locals amb l'INE correspon al Consejo de Empadronamiento, òrgan col·legiat, amb representants de l'Administració General de l'Estat (INE, Oficina del Censo Electoral i Ministerio de AAPP) i de les Entitats Locals.
Qui el pot demanar: 
Tothom
Requisits: 
Residència habitual a Pineda
Com/a on demanar-ho: 
Ajuntament
Cost: 
Termini: 
Tags: