Comunicació de baixa d'una activitat econòmica

Què és i en què consisteix:

Es la comunicació a l'Ajuntament del cessament d'una activitat econòmica, iniciada mitjançant llicència o comunicació prèvia.

Qui ho pot fer?

El titular de l'activitat o bé el propietari del local en que aquesta es desenvolupava.

Quina documentació cal aportar?

En el cas que la sol·licitud la faci el titular de l'activitat, caldrà cumplimentar la instància que trobareu a peu de pagina.
Si la sol·licitud la fa el propietari del local, caldrà aportar, a més de la instància que trobareu a peu de pàgina, una fotocòpia del darrer rebut de l'IBI i si s'escau, el document de rescissió del contracte de lloguer del local en el que es desenvolupava l'activitat.

Tramitació

1) Incoació de l'expedient de comunicació prèvia.
2) Inspecció per part del tècnic/a municipal.
3) Tràmit d'audiència a l'interessat, informant-lo de que l'Ajuntament no es dóna per comunicat i de les deficiències a subsanar.

La taxa corresponent li serà requerida per l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per la devolució de la fiança:
1) Inspecció d'un tècnic/a municipal per tal de comprovar que no hi ha deficiències a la via pública.
2) Fiscalització per la intervenció municipal.
3) Acord de la Junta de Govern Local per a la devolució de la fiança.
4) Notificació a l'interessat.
5) Retorn del dipòsit o aval, prèvia presentació de l'original de la carta de pagament lliurada el seu dia, indicant el número de compte on fer l'ingrés.

Quin cost té?

El que estableix l'Ordenança fiscal vigent:

- Taxa de llicències urbanístiques : El 1,14% del cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació.

En quines dates es pot fer?

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Quina regidoria o servei és responsable?

Regidoria de l'Àrea Territorial.

On i quan es pot fer?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.

Quant temps es triga?

La comunicació té efectes el mateix dia de la presentació. En qualsevol cas, si la inspecció municipal detectés divergències entre la construcció existent i la llicència d'obres concedida, l'Ajuntament no es donarà per comunicat i instarà al promotor a que s'iniciï el corresponent procediment per a legalitzar de les modficacions introduïdes en el projecte.

Observacions

  • La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que incorporeu o acompanyeu a la comunicació determinarà que la mateixa no sigui jurídicament eficaç, amb l'obligació, en aquest cas, de no utilitzar ni ocupar els immobles de referència. Tot això sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives què pugueu incórrer.
  • El reconeixement administratiu del dret a ocupar les obres es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici de tercers ni de les competències d’altres organismes.
  • La comunicació formulada no implica el reconeixement de cap dret ni faculta per a l’exercici de cap activitat econòmica a les obres objecte de la comunicació, per a la qual cosa caldrà que s’hagi obtingut abans la llicència de l’activitat o bé que s’hagi formulat la comunicació prèvia corresponent, segons el règim jurídic que resulti d’aplicació a les activitats que s’hi vulguin instal·lar.