Servei d'ajuda a domicili

Què és:

És un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració socials o manca d'autonomia personal, que impedeixen realitzar autònomament les tasques habituals de la vida quotidiana.

Realitza una tasca preventiva, assistencial i educativa, que permet a la persona o família romandre en el seu entorn social i familiar, millorant-ne la qualitat de vida i evitant-ne la institucionalització.

S’ofereix a través de les treballadores familiars pròpies, o a través d’un ajut econòmic per accedir a un servei privat ofert per alguna entitat prèviament acreditada per l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Quins serveis s'ofereixen:

Suport personal

 • Suport a la higiene personal.
 • Suport emocional.
 • Suport a les mancances d'autonomia física (mobilitzacions, transferències...).
 • Control de l'alimentació.
 • Suport en l'administració d'àpats (donar el menjar).
 • Suport per recuperar i/o adquirir hàbits.
 • Control de la medicació

Suport a la llar

 • Suport en l'ordre i neteja de la llar i la cura de la roba.
 • Suport en la realització de la compra.
 • Suport en la preparació d'àpats.
 • Suport en l'organització de l'administració de la llar.

Suport familiar i social:

 • Instrucció en tècniques familiars.
 • Suport per afavorir la relació i la comunicació amb l'entorn (acompanyament fora de la llar).
 • Suport per assumir les responsabilitats familiars.
 • Suport en la cura d'infants.
 • Suport en la realització de tràmits i gestions diverses.

Altres

 • Altres tasques de suport en la vida diària.

Qui ho pot sol·licitar?

Requisits generals

 • Estar empadronat a Pineda de Mar.
 • Acceptar la recepció del servei, o en cas contrari, disposar de l'ordre judicial que autoritzi la prestació del servei.
 • Les condicions estructurals de l'habitatge i la seva accessibilitat han de garantir les condicions mínimes necessàries per a la prestació del servei amb seguretat per al/la treballador/a.

Per accedir al servei prestat per les treballadores familiars municipals

 • Trobar-se en situació de risc social, diagnosticada pels professionals del Servei bàsic d'atenció social.

Per accedir a la subvenció

 • Disposar d'uns recursos nets per unitat familiar de convivència inferiors a 750,01 euros/mes.
 • Trobar-se en situació de dependència per a les activitats de la vida diària, obtenint una puntuació mínima de 4 punts en l'apartat de valoració de la dependència o tenir reconeguda la situació de dependència segons l'establert per la Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

En quines dates es pot sol·licitar?

Sempre.

Quina regidoria o servei és responsable?

Benestar Social.

On i com es pot sol·licitar?

Cal adreçar-se a les dependències de la Regidoria de Benestar Social.

Més informació

Per accedir al servei es fa una valoració de la situació del sol·licitant, tenint en compte aspectes personals, familiars, de salut, dependència i econòmics.

Els ajuts econòmics per accedir a un servei privat varien en funció de la situació econòmica del beneficiari.

AdjuntMida
bases_servei_ajuda_domicili_2012.pdf1.96 MB