Consum

Dades de Contacte:

  • Adreça: Plaça de Catalunya, 1 (OAC) 08397 Pineda de Mar
  • Horaris: Es recomana sol·licitar visita prèvia
  • Telèfon: 93 767 15 60
  • Adreça electrònica: consum@pinedademar.org

Què és:

El Servei Municipal de Defensa de les Persones Consumidores i Usuàries és un servei d’informació, orientació i assessorament destinat a les persones consumidores domiciliades a Pineda de Mar.

Serveis que s'ofereixen:

  • Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.
  • Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i, si escau, remetre-les als organismes competents per tal que resolguin.
  • Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.
  • Promoure accions educatives per generar actituds responsables de la ciutadania envers el consum.
  • Promoure la formació i assessorament del sector comercial i de serveis de la localitat en l’àmbit dels drets de les persones consumidores.
  • Promoure campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu en el comerç minorista per tal de verificar el compliment de la normativa que afecta els drets de les persones consumidores.

Què és la mediació de consum:

La mediació de consum és un procediment voluntari de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les persones consumidores i els empresaris o empresàries promouen l'obtenció d'una solució consensuada a un conflicte, amb la intervenció d'una persona mediadora.

Només poden ser objecte de la mediació de consum els conflictes derivats d'una relació de consum i que recaiguin sobre matèries de lliure disposició de les parts.

Reclamació prèvia a l'empresa:

Abans de la sol·licitud d'inici de la mediació de consum la persona consumidora ha d'haver presentat una reclamació prèvia a l'empresa amb qui ha tingut la relació de consum. Transcorregut el termini d'un mes sense haver obtingut resposta o en cas de resposta no satisfactòria a les pretensions formulades es pot iniciar el procediment de mediació.

 Inici:

El procediment de mediació de consum s'inicia a petició de la persona consumidora.

A la sol·licitud d'inici del procediment de mediació s'han de fer constar les dades següents:

a) Nom i cognoms de la persona consumidora, DNI, NIE o passaport, NIF, domicili complet i telèfon o adreça de correu electrònic. En cas que actuï un representant, s'han de fer constar aquestes mateixes dades però del representant.

b) Raó social, domicili complet de l'empresari o l'empresària que ha participat en la relació de consum. En el cas que es conegui s'ha d'indicar el NIF, l'establiment on s'ha produït la relació de consum i la pàgina web o adreça de correu electrònic.

c) Exposició dels fets que han originat la controvèrsia en la relació de consum.

d) La petició concreta que formula la persona consumidora.

e) Relació de la documentació aportada que acrediti l'existència de la relació de consum, així com qualsevol prova que la persona consumidora aporti relacionada amb els fets exposats.

f)  Data i signatura de la persona consumidora o del seu representant.

g) Justificació que acrediti haver presentat la reclamació prèvia a l'empresa. 

On i quan es pot presentar aquesta sol·licitud:

La sol·licitud d'inici del procediment de mediació s'ha de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Pineda de Mar (Pl. Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores. També hi ha l'opció d'enviar-la per correu postal.

La persona consumidora pot presentar la sol·licitud d'inici del procediment de mediació en el termini d'un any comptat des de la data en la qual es va presentar la reclamació a l'empresa.