Estudis postobligatoris

Estudis postobligatoris

Batxillerat

Etapa de formació acadèmica que fan els alumnes entre els 16 i els 18 anys, i que els prepara per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a la vida laboral.

Els alumnes de Batxillerat poden escollir entre tres modalitats d’estudis. La modalitat que triïn el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle:

 • Arts
 • Humanitats i ciències socials
 • Ciencies i tecnologies

 La superació d'aquesta etapa permet obtenir el títol de Batxillerat i poder accedir a:

 • Estudis universitaris un cop superades les proves d'aptitud per a l'accés a la universitat. Cada modalitat de Batxillerat dóna prioritat d'accés a uns estudis universitaris concrets.
 • Un cicle formatiu de grau superior, en el qual es tindrà en compte haver cursat determinades matèries segons la modalitat.
 • Al món laboral.

Oferta d'estudis de batxillerat a Pineda de Mar

 • Batxillerat en Humanitat i Ciències Socials:
  • IES Euclides
  • IES Joan Coromines
 • Batxillerat en Ciències i Tecnologia:
  • IES Euclides
  • IES Joan Coromines
 • Batxillerat en Arts:
  • IES Euclides

Formació professional (FP)

Estudis que capaciten per a la incorporació qualificada al món laboral. La FP facilita la formació per a una professió i per entendre l'organització i les característiques del sector econòmic corresponent.

La durada dels cicles formatius depèn del total d’hores lectives, destinades a la formació en un centre educatiu, i de les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, dos cursos acadèmics.

S’organitza en Famílies Professionals que s’estructuren en:

 • Cicles formatius de grau mitjà, que proporcionen la qualificació corresponent a tècnic en l’especialitat.
 • Cicles formatius de grau superior, que proporcionen la qualificació corresponent a tècnic superior en l’especialitat.

La superació d'aquesta etapa capacita per a un ventall concret d'activitats professionals específiques i per accedir al món laboral. També es pot accedir a altres estudis: altres cicles formatius de grau superior o la incorporació als estudis universitaris que es determinin per a cada cicle formatiu.

Oferta d’Estudis de Cicles Formatius a Pineda de Mar

 • Cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà (IES Joan Coromines):
  • equips i instal·lacions electrotècniques
  • atenció sociosanitària
 • Cicles formatius de formació professional específica de grau superior (IES Joan Coromines):
  • educació infantil

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Diferents ensenyaments que es poden cursar quan no es disposa del títol de graduat en educació secundària. Proporcionen als nois i noies que finalitzen l’educació obligatòria sense assolir-ne els objectius:

 • Accedir al món del treball a través de l’acreditació de competències bàsiques de primer nivell.
 • Obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (GES) i reincorporar-se al circuit educatiu.
 • Accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, a través de la superació d’una prova d’accés.

La durada del programa és d’un curs escolar.

Oferta de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) a Pineda de Mar

 • PQPI-PTT Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic
 • PQPI-PTT Auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas

Pla de transició al treball (PTT)
Adreça: Plaça Orient
Tel.: 93.767.15.60 ext. 6162

 • PQPI Auxiliar de Pintura
  • IES Euclides