Llars d'Infants

Llars d'Infants

Les llars d’infants acullen infants dels quatre mesos als tres anys d’edat. Aquest tram d’edat correspon al primer cicle de l’etapa d’educació infantil. La seva funció és educativa i social com a complement de la tasca familiar.

Curs 2017-2018

Portes Obertes.

LLI.MARINADA
    •    DATA: 21 d’Abril de 2018
    •    HORARI: 11h-13h
    •    11h Xerrada Informativa sobre la llar i el procés
    •    de preinscripció i matrícula
ACTIVITATS:
    •    Visita a la llar
    •    Escenaris Educatius
    •    Entrega de documentació per formalitzar la preinscripció.

BRESSOL DE MAR
    •    DATA: 26 d’Abril de 2018
    •    HORARI: 18h-20h
    •    18h30’ Xerrada Informativa sobre la llar i el procés
    •    de preinscripció i matrícula

ACTIVITATS:
    •    Visita a la llar
    •    Escenaris Educatius
    •    Entrega de documentació per formalitzar la preinscripció

CALENDARI:

Presentació de sol·licituds.

    •    Del 2 al 11 de maig
    •    Lloc: Centre escollit en primera opció (Marinada o Bressol de mar).
    •    Horari d’atenció: de dilluns a divendres: 10h-13h.
    •    Publicació de les llistes amb el barem el22 de maig.
    •    Reclamacions de les llistes del barem el 23-25 de maig.
    •    Sorteig (només en cas de superar les places ofertades) data: 25 de maig.
    •    Lloc: Bressol de mar
    •    Hora: 11h
    •    Publicació de les llistes de l’alumnat admès el1 de juny

Període de matriculació

    •    1 de juny: Recollida de documentació
    •    Del 4 al 8 de juny: Entrega de documentació
    •    Horari d’atenció: de dilluns a divendres: 10h-13h

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Documentació identificativa a presentar en tots els casos:

    Sol·licitud de preinscripció omplerta.
    Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família
    Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
    Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació que només cal presentar si s’al·leguen

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Fotocòpia de contracte laboral de pare o mare, si s’acredita treballar al municipi.
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició (pare, mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne/a), emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 
CRITERIS COMPLEMENTARIS:

  •     Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.
  •     Original i fotocòpia del carnet de família monoparental.

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

PROCÉS DE MATRICULACIÓ

CALENDARI DE MATRICULACIÓ:

Un cop finalitzat el període de preinscripció, els infants admesos a la Llar caldrà que:

Dia 5 de juny: Recollir sobre amb la documentació necessària per formalitzar la matrícula a la llar d’infants assignada a l’infant (Bressol de mar o Marinada).

Del 6 al 9 de juny: Entregar sobre amb la documentació de la matriculació.

HORARI D’ATENCIÓ:

De dilluns a divendres: 10h-13h.

SOL·LICITUD DE BEQUES

El període de sol·licitud per aquest any 2017 està pendent de concretar.

Durant el període de preinscripció s’informarà del procés a seguir.

TELÈFONS DE CONTACTE:

Llar d’infants Marinada: 93 766 15 88

Llar d’infants Bressol de Mar: 93 767 02 55

Ajuntament de Pineda: 93 767 15 60
Llars d’Infants municipals

Actualment el municipi de Pineda de Mar compta amb dues llars d’infants municipals, la llar d’infants Marinada i la llar d’infants Bressol de Mar, amb una oferta de 248 places (l'oferta actual és 214)d'escola bressol.

Calendari escolar. Les escoles resten obertes de dilluns a divendres. El curs escolar s’inicia el 12 de setembre i les dues llars resten obertes fins al 31 de juliol, amb vacances escolars per Nadal. Alternativament cada any, una de les dues llars resta oberta el mes d’agost.(fins al 14 d'agost).

Modalitats horàries. L’horari dels centres és de 9.00 (8:45)a 13.00 h i de 15.00 14:45 a 17.00 h. També s’ofereixen els serveis d’hora d’acollida de 8.00 a 9.00 h, ludoteca de 17.00 a 18.00 h i de 18.00 a 19.00 h (no hi ha oferta de 18-19)i servei de menjador de 13.00 a 15.00 h.

Beques. La Regidoria d’Educació atorga uns ajuts individualitzats per a la quota escolar i menjador fix dels infants matriculats a les escoles bressol municipals. Els ajuts individualitzats es concedeixen en funció de la baremació resultant.

Preus públics. Les taxes del curs escolar 2016-2017 poden ser consultades a les ordenances fiscals vigents.

Preinscripció i matriculació. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya anualment estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius sufragats amb fons públics.

Espais globals d’atenció a la família
Espai nadó: és un lloc de trobada i relació adreçat a pares i mares que
acaben de tenir un nadó; és un espai que possibilita la trobada i afavoreix
la relació.

Falta l'espai familiar

Espai per a pares i mares: es tracta de la realització de tallers-xerrades, tant de personal expert en temes concrets com de personal d’altres serveis (pediatres, llevadores, educadors socials…) dirigit a les famílies de Pineda de Mar amb infants de 0 a 3 anys, estiguin o no escolaritzats a les llars d’infants municipals. 

Llar d'Infants Bressol de Mar.

Ubicada a la plaça de Can Bel (carrer Sant Jordi, 106), es va inaugurar el setembre de 2005 i té una capacitat de 107 infants distribuïts en 1 aula de lactants, 3 aules d'infants d'un any i 3 aules d'infants de 2 anys.
Tel.: 93.767.02.55
Correu electrònic: bressoldemar@suara.coop

Llar d'Infants Marinada.

Es troba situada al barri de Poblenou, al carrer La Guàrdia, 11. L'actual edifici, compartit amb el CAP de Poblenou, es va inaugurar el novembre de 2003. El març de 2009 s'ha inaugurat la segona ampliació, consistent en l'edificació d'una segona planta.
Té una capacitat de 107 infants, amb 1 aula de lactants, 3 aules d'infants d'un any i 3 aules d'infants de 2 anys.
Tel.: 93.766.15.88
Correu electrònic: marinada@suara.coop

Llar d'infants privades:

L'Oreneta.
Adreça: Avinguda Montserrat, 40
Tel.: 93.762.56.08
Correu electrònic: a8051926@xtec.cat
 
 
Llar d'Infants Essència
És un nova llar d'infants ubicada a la nostre població.
C/ Jaume I, 7-9
Codi: 08076327
TEl 620686226