Equip de psicologia i logopèdia municipal

Equip de psicologia i logopèdia municipal

  • Descripció

El servei municipal de piscologia i logopèdia és un servei destinat als alumnes dels centres escolar de Pineda de Mar que consta amb 3 professionals dels àmbits de la psicologia i la logopedia estructurat de la següent manera:

1 psicòleg/a amb una dedicació de 24 hores setmanals
1 logopeda amb una dedicació de 16 hores setmanals
1 assessor/a tècnic (piscòleg i logopeda) amb una dedicació de 6 hores setmanals

  • Objectius

Donar resposta a les demandes que es fan des dels diferents centres d’educació infantil i primària, per atendre nens que presenten  alteracions i trastorns de personalitat, comportament, evolutius, etc., però també per la necessitat  de que un professional o equip coordini els esforços de tots els serveis implicats en la intervenció d’un cas amb l’objectiu d’optimitzar recursos.

Per a poder fer ús del servei cal que l’escola de l’alumne de referència hagi fet la derivació d’aquest cap al servei en qüestió.

Les taxes corresponents al curs escolar 2016-2017 poden ser consultades a les ordenances fiscals vigents.