Antecedents del Fòrum Mediambiental

El Consell Municipal de Medi Ambient (CMMA) es creà l'any 1992 com a organisme per a la participació ciutadana de caràcter consultiu i assessor en totes les matèries de competència municipal que, de forma directa o indirecta, tenen incidència en matèria d'ecologia i medi ambient.

Des d'aleshores, el CMMA es constituí amb la participació de diferents entitats, associacions i persones que, portats pel seu interès per la natura, han volgut col·laborar amb l'Ajuntament de Pineda de Mar en la promoció i manteniment del medi natural en l'àmbit municipal.

La dedicació i esforç esmerçat pels membres que finalment han mantingut la seva vinculació efectiva amb el CMMA ha estat sempre remarcable, això no obstant, és una realitat objectiva que amb el nivell participatiu actual ja no representen la realitat social local.

El temps ha demostrat les deficiències d'una fórmula participativa orgànica, com és el cas del CMMA, que la seva estructura tancada i regulada s'ha traduït, finalment, en un dèficit participatiu incompatible amb la necessitat i conveniència de comptar amb la participació i el recolzament ciutadà respecte a les polítiques públiques que han de desenvolupar el Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21 Local aprovada, o d'altres amb incidència ambiental que es pretenen portar a terme.

D' altra banda, en el transcurs d'aquests quinze anys, el nostre poble ha tingut un creixement espectacular en tots els sentits: tant en l'aspecte residencial com de desenvolupament urbà, ha vist duplicada la seva població, això ha suposat, no cal dir-ho, un increment quantitatiu i qualitatiu constant dels serveis que es donen a la població com a resposta de les demandes ciutadanes. Però també un increment sostingut dels reptes, amb incidència ambiental, que s'han d'afrontar i dels projectes que des d'aquesta Administració s'impulsen.

Aquests nous reptes fan necessari un canvi de plantejament respecte a la forma de materialitzar la necessària participació ciutadana. D'una banda, ha quedat palès que la rigidesa de la participació orgànica no pot donar resposta adequada a tots els reptes mediambientals de caràcter local que, precisament, per la seva varietat i característiques, requereixen d'una major flexibilitat participativa. D'altra banda, els ciutadans en general són, ara més que mai, conscients de la necessitat de vetllar per la qualitat del nostre entorn vital. No són ja ciutadans receptors passius de les polítiques mediambientals que es porten a terme des de les diferents Administracions, sinó que demanden una informació i una participació oberta i activa en la planificació d'aquelles polítiques. Demandes que aquesta Corporació vol atendre per convertir-la en una aposta integradora de les diferents visions i sensibilitats que els temes mediambientals desperten i que poden plasmar-se en l'àmbit local.

S'ha de continuar avançant en la implantació d'una lògica sostenible en les polítiques de gestió municipal; adoptar i desenvolupar polítiques encaminades a fomentar la integració dels conceptes Medi Ambient i Desenvolupament. Això fa imprescindible dissenyar un nou model de procés participatiu que reemplaci el CMMA.

En l'àmbit de l'administració pública han sorgit noves fórmules participatives que engloben amplis sectors socials i polítics, de tal manera que s'ha donat cabuda a col·lectius diversos que aporten un ampli ventall de punts de vista i experiències, cosa que ha afavorit la democratització del procés participatiu.