Objectius i funcions

 Qui som?

La Policia Local de Pineda de Mar és una organització que compta en l’actualitat amb un total de 61 professionals entre personal policial, personal administratiu i personal auxiliar, que dóna cobertura a totes les necessitats vinculades a la seguretat pública i que persegueix contribuir en el benestar dels pinedencs i pinedenques així com en els que visiten la nostra vila.

El cos de la Policia Local depèn de la Regidoria de Seguretat Pública i Mobilitat. Les seves funcions es divideixen en tècniques i operatives que podem distribuir també com a funcions de gestió interna i funcions de gestió externa i de relació amb els ciutadans, les entitats i els altres organismes oficials. Així, la branca tècnica contempla unitats com la Sala de Coordinació (també coneguda com “La central”), on hi treballen els agents assignats a atendre els ciutadans per telèfon i distribuir el servei a les unitats que hi ha al carrer.

També hi ha la unitat d’Atenció al Ciutadà, que dedica gran part del seu temps a atendre ciutadans que presenten denúncies per motius diversos. També atén el carrer, els accidents de trànsit o d’altres fets com incendis, etc. assistint les víctimes i orientant-les sobre com han de procedir davant l’afer en concret.

Una altra unitat d’aquesta branca és la de Serveis socials, que es dedica al seguiment de casos que demanen una atenció especial, tant sigui per temes de menors com de víctimes de violència de gènere, desemparaments i un llarg etcètera de situacions personals que cal entendre i atendre. L’educació viària és una altra unitat d’aquesta branca, de la qual se’n parla en un apartat exclusiu en aquest mateix espai web.

Una part molt important d’aquesta branca és la logística, ja que un cos de policia local requereix molt material, instruments, eines de treball, uniformitat… que ha d’estar sempre a punt, sempre en condicions per poder donar un servei “de cada dia” o d’urgència. La logística no pot fallar en cap moment. Finalment, aquesta àrea també té la recentment creada Unitat de Proximitat, de la qual també se’n parla en aquest web en apartat propi.

Objectius de l'organització policial

Objectius que formen part de la prestació del servei diari, de l’esperit de prestació d’aquest servei i de les finalitats que es persegueixen amb aquests objectius:

 •  Vetllar per exercir i fer exercir la tasca policial des del respecte, la igualtat, l’amabilitat, l’educació i la cordialitat.
 •  Treballar amb clar esperit de servei atenent tots els requeriments i partint del precepte que qualsevol problema és important per a aquell que ens requereix i, per tant, la prestació del servei s’ha de subjectar en el respecte cap a tots els ciutadans i totes les problemàtiques per igual, sabent-les, això no obstant, prioritzar des del sentit comú i coneixement professional.
 • Millorar el servei de Policia Local en tots els seus vessants (prestació, rapidesa, eficàcia, eficiència, correcció…), a efectes d’aconseguir ésser el cos de seguretat de referència al municipi i cercant aconseguir l’acceptació de la ciutadania.
 • Treballar en la millora de les aptituds i les actituds de tots els que treballen en l’organització policial, sigui quina sigui la seva condició, càrrec o ocupació, en benefici dels usuaris interns i externs.
 •  Dotar Pineda de Mar d’una policia local implicada en el context social, les seves problemàtiques i les seves necessitats.
 •  Millorar la seguretat del municipi.
 • Millorar la qualitat de la mobilitat dels diferents usuaris de la via pública amb especial atenció a persones amb dificultats de mobilitat, així com a aquelles que per les seves característiques físiques, psíquiques, d’edat o qualsevol altre condicionant vegin minvada la seva capacitat de moviment o atenció. 

Funcions de la policia local de Pineda de Mar

Funcions de policia de proximitat i assistencial
 

 •  Assistir totes les víctimes d'infraccions penals, posant especial atenció a la violència de gènere, informant i aconsellant sobre les accions que es poden exercir.
 •  Assistir i aconsellar els ciutadans en allò que afecti la protecció d'ells mateixos i els seu béns.
 • Orientar les famílies cap als serveis socials susceptibles de solucionar els problemes que pogués patir qualsevol membre de la unitat familiar en matèria de drogues, delinqüència, predelinqüència, prostitució, indigència, mendicitat, alcoholisme i altres.
 •  Resoldre conflictes privats entre veïns, membres d'una mateixa família, o bé oferir solucions per a la seva resolució.
 •  Actuacions d'assistència davant de qualsevol tipus de risc i incident, prenent les primeres mesures d'urgència.
 •  L'assistència, sempre i quan hi sigui convidada, a les reunions de les associacions ciutadanes i actes públics que tractin temes que afectin la seva zona.
 •  Entrevistes amb directors de centres educatius a efectes d'atendre les seves necessitats: trànsit, absentisme escolar, comportaments incívics...

Funcions de policia administrativa i de defensa de la qualitat de vida dels ciutadans
 

 •   Vetllar pel compliment de les lleis, disposicions generals, ordenances municipals i bans, informant, corregint i denunciant quan sigui necessari.
 •   Millorar la qualitat de vida participant en controls de sorolls, fums… controlant i denunciant abocaments il•legals que afectin el medi ambient.
 •   Control de la venda ambulant.


Funcions de policia en matèria de trànsit

 

 •   Regulació i ordenament del trànsit on i quan sigui necessari, especialment durant l'entrada i sortida de menors dels centres educatius.
 •   Vigilància de les infraccions de trànsit.
 •   Col•laboració puntual amb la unitat d'educació viària en el desenvolupament dels seus programes o itineraris curriculars. 

Funcions de policia preventiva i de seguretat ciutadana
 

 •   Inspeccions de seguretat, redacció d'informes i/o d'actes quan escaigui.
 •   Detecció i control de llocs conflictius.
 •   Vigilància d'edificis i instal•lacions municipals, espais verds i mobiliari urbà.
 •   Atenció a qualsevol tipus d'informació que tingui interès per al ciutadà i la seva seguretat.
 •   Identificació o detenció, si s’escau, dels autors de delictes o de faltes.

Educació viària

L’Educació Cívica i Viària a l’escola és una eina que ha de servir per reduir els accidents de trànsit i fomentar el respecte als altres ciutadans i a la conservació de la via pública. La societat actual ha canviat la seva forma de vida de les zones rurals augmentant la concentració als nuclis urbans, i això comporta un creixement de les ciutats en tots els aspectes: habitants, habitatges, vehicles, animals de companyia, etc.

Aquest canvi d’hàbits a la societat és reflecteix en la via pública en el comportament d'algunes persones respecte a les normes de circulació i de  convivència, així com en el respecte cap a l’entorn (mobiliari urbà, tinença d’animals domèstics, molèsties mediambientals, etc.).

L’augment del parc automobilístic és una de les majors preocupacions de les entitats municipals i dels propis ciutadans, els quals es veuen sotmesos a una circulació excessiva i sorollosa, que causa estrès a la societat per les molèsties que provoca i els danys que causa al medi ambient. S’ha d’afegir a aquesta càrrega psíquica, el risc físic que suposa l’accidentalitat, amb un percentatge de morts i ferits que cal tenir en compte, així com els danys materials en vehicles i mobiliari urbà.

D’altra banda, els canvis demogràfics d’hàbitat, de costums i el pas de la gent de les zones rurals a les zones urbanes, han incrementat el nombre d’animals domèstics i peridomèstics. Aquest fet en molts casos pot ser una causa important d’insalubritat de l’entorn urbà (places, parcs, jardins etc.) amb conseqüències per a la salut dels ciutadans, especialment els nens, que juguen en espais públics, i la gent gran com a usuaris també d'aquests espais.

En la recerca de solucions s’intenta sensibilitzar els ciutadans a través d’una adequada formació, i quina millor formació que l'educació cívica i viària, que es pot rebre a les escoles, instituts, casals de joves, d’avis, grups marginals, associacions vàries, etc.

L’objectiu d’aquesta formació pretén que les persones com a usuaris de les vies públiques actuïn amb seguretat i civisme en els desplaçaments pels carrers i carreteres, tant com a vianants i com a conductors, i d’aquesta manera reduir el nombre d’accidents i millorar la qualitat del medi ambient. Pensem que l’educació cívica i viària és una eina que cal tenir en compte en l’educació global de tot ciutadà, i com a recolzament en els centres educatius, i no podem  obviar aquesta preocupació social, ja que s’ha de procurar evolucionar al ritme dels fets socials significatius i atendre’ls dins de les nostres possibilitats.

La finalitat d’aquesta educació és elevar el grau de conscienciació i responsabilitat de les persones, i que suposi un canvi de mentalitat i d’actituds a nivell individual i generi una millor convivència col•lectiva.

Tenint en compte tot l’exposat, l’Ajuntament de Pineda de Mar ha pensat oferir a tots els centres educatius i culturals la possibilitat d'accedir a l’educació cívica i viària a través del programa específic que han elaborat els monitors d’educació viària de la Policia Local. El programa s’adapta a un sistema pedagògic en el qual es té molt en compte l’edat dels participants, nivell de comprensió, coneixements etc., amb la finalitat que tant la durada de les sessions com els continguts siguin els adequats, tot això tenint en compte la preparació que han rebut els monitors d’educació cívica i viària a l’Escola de Policia de Catalunya.

Oferim aquest programa per tal de col•laborar amb els directors i professors dels centres docents del poble de Pineda de Mar. La Policia Local, mitjançant els monitors, treballa perquè els ciutadans (nens, joves, etc.) coneguin les institucions i els serveis dels quals poden gaudir com a ciutadans. Així mateix, la Policia mira de transmetre uns conceptes que salvaguardin la integritat física dels ciutadans i els facilitin una relació més humana i agradable.

Aquesta educació que anomenem cívica i viària té com a objectiu prioritari formar ciutadans que acceptin complir les normes i exigeixin de les institucions els drets que els corresponen.

 Qüestions d'interès per als ciutadans 

 • Renovació del DNI.
 • Calendari de campanyes.
  • Al llarg de l’any cal dur a terme controls, doncs la seva diversitat fa necessària una planificació que permeti distribuir-los de forma coherent i ordenada en el calendari.
  • A més, la manca de planificació podria orientar la funció policial en molts sentits i possiblement cap d’ells s’ajustaria a les expectatives de l’organització en sentit ampli.
  • Per aquest motiu, anualment es defineix un calendari definit per setmanes i que abasta diferents temes en què cal incidir més enllà del que s’anomena servei ordinari.
  • Els diferents tipus de control cal entendre que afecten els tres torns i els set dies de la setmana amb especial èmfasi o incidència en funció del tipus de control a dur a terme. Setmanalment coincideixen més d’un tipus de control per donar major diversitat a la funció policial.
  • S’ha procurat diversificar amb una periodicitat setmanal i treballar amb un ventall de tasques prou diverses per poder fer més dinàmica la tasca policial, evitar que hi hagi àmbits de la nostra competència i que, al mateix temps, esdevenen necessitats i requeriments ciutadans als quals cal donar cobertura i ésser capaços de cobrir les expectatives de tot el que constitueix la funció policial al municipi.
 • Velocitat.
 • Sonometria i ITV ciclomotors.
 • Bicicletes.
  • La circulació per vorera, la circulació en sentit contrari, circulació sense enllumenat en aquelles hores on sigui imprescindible i l’estacionament en llocs no habilitats (lligant-les a mobiliari urbà o que aquesta acció dificulti o impossibiliti el pas de vianants o d’altres usuaris), són les prioritats a contemplar i denunciar.
 • Passos de vianants.

  Principalment: 

  Vehicles mal estacionats en zona de càrrega i descàrrega.
  Vehicles en cruïlles, zones excloses al trànsit, etc.
  Vehicles damunt passos de vianants, voreres, etc.
  Vehicles ocupant zones reservades a determinats usuaris (autobús, taxi, minusvàlids, reserves per a metges o ambulàncies, etc.).

  • Cal potenciar el respecte dels conductors envers els vianants en els espais habilitats per al pas de vianants.
  • Estacionaments indeguts en passos de vianants.
  • Cessió de pas a vianants.
  • Millora de l’estat de conservació i la seva visibilitat.
  • Es duen a terme actuacions de:
   • Regulació de passos de vianants.
   • Punts estàtics de control per detectar infractors.
   • Detecció d’anomalies i aixecament d’actes.
   • Infraccions dinàmiques. Principalment:
    • Senyals d’STOP. 
    • Senyals de “cediu el pas”. 
    • Direccions prohibides. 
    • Manca de cinturó de seguretat (conductor o passatgers).  
    • Manca de casc (conductor o passatger). 
    • Parlar pel mòbil, dur auriculars…
   • Infraccions estàtiques.  Principalment:
    • Vehícles ma estacionats en zona de càrrega i descàrrega.
    • Vehícles en cruïlles, zones excloses al trànsit, etc.
    • Vechícles damunt de passos de vianants, voreres, etc.
    • Vehícles ocupant zones reservades a determinats usuaris (autobús, taxi, minusvàlids, reserves per a metges o ambulàncies, etc.). 
   • Gossos. S’actua especialment en els següents temes:
    • Deposicions no recollides.
    • Gossos solts.
    • Gossos perillosos que cometin infraccions.
    • Manca de documentacions.
    • Molèsties per sorolls.
    • Tot allò relacionat amb gossos potencialment perillosos.  
 • Infraccions de deixalles, cartrons.

L’actuació en aquest àmbit s’orienta a la inadequada gestió dels residus per part de particulars, comerços i empresaris, pel que afecta tot el municipi, inclosa la zona industrial. 

 • Alcoholèmies.

Ocupacions de la via.
Durant l’any hi ha diversitat d’establiments que utilitzen inadequadament l’espai de via pública proper al seu negoci. La manca de control d’aquestes infraccions suposa un greuge comparatiu per a aquells que compleixen la normativa i un perjudici per als usuaris de la via que tenen problemes per transitar-hi.

 • LLEI ORGÀNICA 1/92
 • Documentacions.

Control orientat a comprovar la documentació dels vehicles i els seus conductors.

Actualitzacions de normativa en matèria de trànsit.