Urbanisme

Dades de Contacte:

 • Nom del servei: Urbanisme, projectes de ciutat i contractació

Regidors responsables:

Jordi Masnou i Ridaura: Coordinador de l'Àrea de territori. Urbanisme, grans projectes, obres municipals, medi ambient i platja, parcs i jardins.

Antoni Abad i Guillén:  Regidor d'hisenda, contractació i compres, recursos humans, llicències d'obres i activitats 

Direcció:
Plaça Catalunya, 1

 • Horaris: de 8 a 15h.
 • Telèfon: 93 767 15 60 Fax: 93 767 12 12

Personal que hi treballa:

 • 1 advocat
 • 3 arquitectes
 • 1 enginyer industrial
 • 1 arquitecte tècnic
 • 1 enginyer tècnic
 • 2 delineants
 • 6 administratius
 • 2 auxiliars administratius
 • 1 zeladora

Què és fa:

 • Informem respecte a tot el necessari per sol·licitar llicències d'obres: còpies de planejament vigent, i assessorament tècnic.
 • Tramitem i atorguem llicències d 'obres majors, obres menors, canvis d'ús, divisions en propietat horitzontal, parcel.lació i primera ocupació.
 • Inspeccionem obres en execució per comprovar adequació al projecte atorgat.
 • Tramitem i atorguem comunicacions , declaracions responsables i llicències d'activitats,  així com les seves modificacions, canvi de nom i baixes.
 • Controlem les actuacions en matèria de llicències d'obres i activitats.
 • Redactem i tramitem tots aquells documents de planejament urbanístic necessaris per al configuració de la ciutat.
 • Elaborem i informem projectes d'obra pública municipal de desenvolupament de ciutat.
 • Contractem l'obra pública municipal i els serveis i subministraments d'abast municipal.
 • Tramitem expedients de responsabilitat patrimonial.
   

Tràmits més freqüents:

 • Llicència d'obra major
 • Llicència d'obres menors.
 • Comunicació prèvia d'obres menors
 • Assabentat d'obres menors
 • Comunicació prèvia de primera utilització i devolució de fiança
 • Comunicacions, declaracions responsables i llicències d'activitats
   

 Enllaços i documentació d'interès

 

 

AdjuntMida
ft-01_detall_arranc_coberta.pdf213.22 KB
ft-02_detall_tanques.pdf208.95 KB
murs-pineda_de_mar.pdf575.54 KB
FT-03 Detall guals accés vehicles-2.pdf285.21 KB